Spring naar inhoud

Beleidsplan

TOELICHTING

BELEIDSPLAN STICHTING FIETSBANK VOORNE-PUTTEN

1---/Doelstelling/Kern activiteit

Het doel van de FIETSBANK is aan mensen die gezien hun inkomen de aankoop van een fiets niet of moeilijk kunnen bekostigen geheel gratis een fiets ter beschikking te stellen.

Dit is mogelijk omdat vele inwoners van Voorne-Putten hun oude of niet meer in gebruik zijnde fietsen aan ons ter beschikking stellen en wij deze opknappen en uitreiken.

Eveneens willen wij voor genoemde doelgroep (in beperkte mate) fietsen repareren en jongeren leren hun fiets zelf te repareren.

(Zie tevens punt 8. Door verwijzing naar andere hulp verleningsinstellingen)

2---/ Omschrijving van het initiatief

De groep FIETSBANK is voortgekomen uit het al jaren bestaande Repaircafé te Hellevoetsluis; veelvuldig kwamen daar vragen binnen of er ook fietsen konden worden gerepareerd. Daarop hebben enkele mensen van het Repaircafé het initiatief genomen een FIETSBANK op te richten. In februari 2018 is de FIETSBANK van start gegaan.

Om dit project te kunnen realiseren heeft de FIETSBANK de inwoners van

Voorne-Putten gevraagd hun oude fietsen of fietsen die niet meer gebruikt worden ter beschikking te stellen voor dit doel.

3---/Wijze waarop het initiatief vernieuwend is

Het verschaffen van mobiliteit betekent over het algemeen het vergroten van de actieradius in letterlijke en sociale zin. In verschillende grote steden in Nederland functioneren eveneens fietsbanken; deze hebben het doel de mens in sociale zin te activeren en meer mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan de samenleving (Zie tijdschrift voor Vervoerskunde 9/2013) .

Juist voor onze doelgroep geldt, dat zij over het algemeen een beperkte sociale mobiliteit hebben; het bezit van een fiets kan voor hen zeer waardevol zijn en hun welzijn bevorderen. Tevens brengt het gebruik van de fiets voor het individu besparing van kosten met zich mee; hij of zij kan minder gebruik maken van openbaar vervoer en er is ook een belangrijk gezondheid bevorderend aspect “meer bewegen”.

4---/ Met wie wordt het initiatief ontwikkeld en uitgevoerd

Het project wordt uitgevoerd door een vaste kern van 8 a 10 enthousiaste vrijwilligers die wekelijks enkele middagen bij elkaar komen om fietsen te repareren en op maandag middag de fietsen uit te reiken.

Enkele mensen die als vluchteling in Nederland zijn toegelaten hebben zich bij ons aangesloten. Een van hen met duidelijk veel technisch inzicht heeft met onze bemiddeling inmiddels een baan bij een Installatie Bureau op Voorne. Voor een andere vluchteling die parttime bij ons werkt proberen wij te bemiddelen voor een baan als chauffeur bij een bedrijf in Brielle.

Verder zijn er twee mensen in het kader van Tegenprestatie naar Vermogen (artikel 9 lid c. Participatiewet) actief binnen onze groep.

5---/ Voor wie is het initiatief (doelgroep)

(Zie ook bij punt 1)

De doelgroep bestaat uit mensen die financieel moeilijk kunnen rond komen.

Daarbij geven wij speciale aandacht aan kinderen; bekend is dat circa 8 a 10 % van de kinderen in armoede opgroeit.

Bewoners van Voorne-Putten die kunnen aantonen dat zij een inkomen hebben rond het sociaal minimum komen voor een fiets in aanmerking; velen worden overigens doorverwezen door de Kledingbank, Voedselbank, afdeling Werk en Inkomen van Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle of Westvoorne, of St. Pameijer.

Stichting of andere hulpverleningsinstellingen.

6---Maatschappelijk doel in algemene zin.

Door het kosteloos verstrekken van fietsen aan mensen met een minimum inkomen wil de Stichting een bijdrage leveren aan het bestrijden van de armoede en de tweedeling die op veel plaatsen in onze samenleving plaats vindt.

Tevens wil de Fietsbank het duurzaam/hergebruik van goederen bevorderen; zo is er ook minder milieu vervuiling.

Tevens bieden we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een nuttige onbeloonde activiteit waardoor zij wellicht weer kunnen re-integreren in het arbeidsproces (Participatiewet).

Eveneens helpen we statushouders te integreren, te leren fietsen en fietsen te repareren (zelfredzaamheid).

7---/Welke resultaten worden verwacht en hoe wordt dit meetbaar gemaakt.

In de afgelopen vier jaar dat de werkgroep actief is, is het aantal uitgegeven fietsen sterk gestegen: in het eerste jaar gaven wij 96 fietsen uit in het vierde jaar is dit aantal gestegen tot 429. In de loop van februari 2022 werd de duizendste fiets uitgegeven.

De omvang van de werkzaamheden neemt steeds verder toe; vooralsnog is er voldoende aanbod van oude fietsen en de vraagt neemt sterk toe.

De FIETSBANK groeit nu zo langzamerhand uit zijn voegen.

8---/ Samenwerking met andere hulp verleningsinstellingen

Bij het uitdelen van de fietsen hebben wij de nieuwe eigenaar steeds gevraagd waarom hij of zij een fiets wilde hebben en hoe hun huidige sociale situatie er uitzag. (sociale anamnese) Op deze wijze hebben wij een duidelijk inzicht gekregen aan wie wij de fietsen uitreiken.

Hun antwoorden (die wij volstrekt anoniem hebben vastgelegd) waren zeer divers en niet altijd rooskleurig. Het geeft een beeld van de armoede op Voorne-Putten. Tijdens deze gesprekken gaat onze aandacht speciaal uit naar kinderen.

Naar aanleiding van deze ervaring hebben wij contact gezocht met andere hulp verleningsinstellingen zoals de Voedselbank en de Kledingbank en zo nodig verwijzen wij de mensen direct naar deze instellingen. De laatste tijd is er een intensieve samenwerking ontstaan met de Stichting Leergeld. Dit betreft speciaal kinderen. Ter plekke verwijzen wij de gezinnen door naar deze Stichting middels het invullen van een eenvoudig formulier.

9---/Hoe ziet u de toekomst van het initiatief

Gezien de huidige maatschappelijke (waaronder de recente geopolitieke) ontwikkelingen zal het aantal mensen dat met een minimum aan inkomen moet rondkomen niet afnemen. Het gevolg zal zijn dat er naar op deze wijze aangeboden fietsen een toenemende vraag zal zijn. Verder is er geen reden om aan te nemen dat het aantal mensen dat een fiets ter beschikking wil stellen zal afnemen. Dit mede gezien het feit dat veel mensen op het ogenblik een elektrische fiets aanschaffen en hun oude fiets ter beschikking stellen.

Kortom, de FIETSBANK heeft alle reden van bestaan.

10---/Nadere toelichting

Werkwijze / ervaring

In februari 2018 is de groep gestart met het plaatsen van een artikel in de Hellevoetse Post (14 februari 2018) en het weekblad Groothellevoet; daarop kwamen meer dan honderd reacties binnen. Deze fietsen hebben wij opgehaald en met veel enthousiasme zijn wij de fietsen gaan opknappen.

Het is een genoegen de fietsen uit te reiken. Er was een mevrouw die spontaan begon te huilen toen zij de fiets in ontvangst nam. Zij was ons zeer dankbaar en vertelde dat zij lange tijd gebukt ging onder schulden en vele jaren zich niets heeft kunnen permitteren.

Daar tegenover waren enkele mensen die de beschikbare fietsen niet mooi genoeg vonden en ontevreden vertrokken.

Middelen

De FIETSBANK is een particulier initiatief van mensen die iets willen betekenen voor de medemens; zij doen dit volkomen belangeloos en met veel plezier.

In de eerste vier jaar van het bestaan van het initiatief hebben wij geen enkele subsidie of toelage van een plaatselijke overheid ontvangen.

Elke fiets die wij schenken leveren wij af met een slot en een standaard. Wij gebruiken daarbij zoveel mogelijk de onderdelen van de oudste fietsen die ons worden aangeboden. Toch zijn wij genoodzaakt om onderdelen te kopen en hebben wij een forse post transportkosten. De hiervoor benodigde gelden worden uit eigen middelen van de groepsleden betaald.

Een enkele maal hebben wij een gift ontvangen van een bedrijf of een kerkelijke instelling uit de regio.

Uit de korte sociale anamnese die wij bij het uitreiken van ELKE fiets afnemen komt duidelijk naar voren dat veel van de mensen aan wie wij een fiets verstrekken, schulden hebben en dat onze indruk is dat zij in sociale zin niet zo vaardig zijn. Juist om deze redenen vragen wij hen GEEN financiële bijdrage. Een GRATIS fiets kan voor hen een grote betekenis hebben zowel in materiële als immateriële zin.

Huidige situatie van FIETSBANK

De groep beschikt sedert zeer korte tijd over een eigen werkplaats in een leegstaand school gebouw aan de Brasem 28 te Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis heeft ons deze ruimte ter beschikking gesteld. Op maandag middag reiken wij de fietsen uit.

Zeer wenselijk zou zijn als wij over iets meer financiële middelen konden beschikken zodat wij meer onderdelen kunnen kopen en elke fiets kunnen voorzien van verlichting en een eenvoudige kettingkast; gezien de hieraan verbonden kosten hebben wij dat tot nog toe niet kunnen realiseren.

Maart 2022

Hellevoetsluis/Brielle

Stichting Fietsbank Voorne Putten

Frans Sikken

Tel. 06 576 909 88

Email; info@fietsbankvoorneputten.nl